CZASOWE ZAWIESZANIE ZAJĘĆ W ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH

Posted by

ZARZĄDZENIE NR 16/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Polnej w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Polnej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                    /DYREKTR SZKOŁY/

Print Friendly, PDF & Email