Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Polnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19. Wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Posted by

Informujemy, że:

  • od 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • od 25 maja przywracamy zajścia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – III. W zależności od sytuacji w szkole i liczbie zgłoszonych uczniów dyrektor zdecyduje o tym czy będzie  to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • od 25 maja uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły w szczególności z przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty;
  • od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.  

W czasie konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. W ramach konsultacji   uczniowie będą mieć możliwość poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji. Harmonogram i organizację konsultacji ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i jeżeli zdecydują Państwo o uczestnictwie dzieci w tych zajęciach należy skontaktować się z dyrektorem telefonicznie pod nr 18 447-27-81 lub mailowo:  sp_polna@poczta.fm. Dla zachowania bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nie ma możliwości wejścia ucznia do szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z dyrektorem!

Warunkiem uczestnictwa ucznia w w/w zajęciach i konsultacjach jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna OŚWIADCZENIA.

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Polnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email