DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP
Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/spwpolnej 

Data sporządzenia deklaracji

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Polnej

Polna 30

33-331 Stróże

tel: 18 447 27 81

e-mail: sp_polna@poczta.fm

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Gryzło – Kmak 
e-mail: kasiagryzlokmak@gmail.com 
Telefon: 791300628

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Obecnie trwa rozbudowa szkoły o część dydaktyczną i salę  gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Budynek Szkoły posiada dwa wejścia: jedno dla uczniów klas I – VIII, drugie dla dzieci oddziałów przedszkolnych

 • na terenie szkoły zainstalowano monitoring zewnętrzny,
 • drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Print Friendly, PDF & Email