MONITORING

Monitoring

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane dalej jako „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej.  Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na  Polna 30, 33-331 Stróże, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 447 27 81, bądź wysyłając maila na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się      z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 533 195 253 lub wysyłając e-mail na adres: iod_jg23@gminagrybow.pl
 • Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia Administratora.
 • Kamery rejestrują obszar na zewnątrz budynku obejmujący wjazd na teren szkoły, parking przed budynkiem, oraz obszary na zewnątrz budynku tj wejścia główne do budynku, tereny wokół szkoły np. boisko sportowe, wiata edukacyjne, plac zabaw.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 9a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.)
 • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 4 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. zewnętrzne przedsiębiorstwo usługowe ochrony mienia) oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od Administratora:

a)  usunięcia danych osobowych,

b)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO), Administrator Szkoła Podstawowa w Polnej informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej, Polna 30, 33-331 Stróże. 
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca, e-mail: iod_jg23@gminagrybow.pl  lub pisemnie na w/w adres siedziby ADO.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO przetwarzane będą  w celu obsługi korespondencji administratora/z administratorem wynikającej  z  obowiązków wypełnienia przez niego zadań i działań określonych w przepisach prawnych, szczególnych określających zakres jego działania lub umowy bądź Pani/Pana zgody. 
 4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym  świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, pocztowe, medyczne  i inne lub współpracujących z Administratorem bądź uprawnionym do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie i w granicach  przepisów prawa.  Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych. 
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy,             że przysługuje Pani/u prawo do wycofania zgody może w dowolnym momencie. 
 8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli informować o toku danej sprawy drogą elektroniczną. 
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodnie             z przepisami RODO przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Print Friendly, PDF & Email