KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO), Administrator Szkoła Podstawowa w Polnej informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej, Polna 30, 33-331 Stróże.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca, e-mail: iod_jg23@gminagrybow.pl  lub pisemnie na w/w adres siedziby ADO.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO przetwarzane będą  w celu obsługi korespondencji administratora/z administratorem wynikającej  z  obowiązków wypełnienia przez niego zadań i działań określonych w przepisach prawnych, szczególnych określających zakres jego działania lub umowy bądź Pani/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym  świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, pocztowe, medyczne  i inne lub współpracujących z Administratorem bądź uprawnionym do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie i w granicach  przepisów prawa.  Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy, że przysługuje Pani/u prawo do wycofania zgody może w dowolnym momencie.
 2. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli informować o toku danej sprawy drogą elektroniczną.
 3. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Print Friendly, PDF & Email