Dotyczy: projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Posted by

Uprzejmie informuję, że Gmina ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich                  z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

O wsparcie mogą starać się rodziny byłych pracowników PPGR w Białej Niżnej których:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej.

2) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR (np. świadectwo pracy).
3) Informacje o Wnioskodawcy.

Termin złożenia wniosku: do 02.11.2021r. do godz. 13.00

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów – pok. nr 2 – Dziennik podawczy.

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

.

Print Friendly, PDF & Email