Nauka zdalna dla Naszych uczniów od 31.01. do 27.02.2022r.

Posted by

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

ZARZĄDZENIE NR 7/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w Polnej

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186)) zarządza się, co następuje:

&1.

  1. Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie dotyczącym klas V-VIII. Uczniowie klas V – VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej
  2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

&2.

  1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut (30 minut zajęcia online, 15 minut praca własna ucznia lub konsultacje indywidualne uczeń – nauczyciel).
  2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
  4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

  1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

      1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
      2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
      3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/Dyrektor Szkoły/ Dorota Wiatr

Print Friendly, PDF & Email