Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Posted by

PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA  Polna, dnia 30.09.2022 roku

Szkoła Podstawowa w Polnej

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w części szkoły. Wymiana stolarki okiennej (okna 2-szybowe) wraz z demontażem starych okien i standardowym montażem, obróbką szpalet – bez malowania, montażem parapetów PCV kolor marmurek.

W dniu 26.09.2022r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego. Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy). W terminie ustalonym na złożenie ofert cenowych wpłynęło 3 oferty (pocztą meilową):

  • FIRMA: S-MONT Stanisław Malczak, 33-333 Ptaszkowa 851,
  • FIRMA: F.H.U.B PRO_BUD Piotr Szczęśniak, 33-333 Ptaszkowa 94
  • FENESTRAN – Sp. Z o. o., 33-331 Stróże 504 A

W wyniku dokonanej oceny oferty najkorzystniejszej zdecydowano,  że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: FIRMA: F.H.U.B PRO_BUD Piotr Szczęśniak, 33-333 Ptaszkowa 945

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium 100% cena. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała 100 pkt

 O sposobie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego

Print Friendly, PDF & Email