Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Posted by

Nasz znak: SPP.272.6.2023                                                                         Polna, 10.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w części szkoły.

 • Opis zamówienia: Wymiana stolarki okiennej (okna 2-szybowe) wraz z demontażem starych okien i standardowym montażem, obróbką szpalet – bez malowania, montażem parapetów PCV kolor marmurek.
 • Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2023 r.
 • Pozostałe warunki realizacji oraz udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 2 pkt. 1 ust 1 (Dz.   z  2019  r. poz. 2019) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 000 złotych.
 • Informacje dotyczące warunków udziału Wykonawców w postępowaniu:

1) Dostarczona stolarka okienna musi być wolna od obciążeń prawami osób trzecich, spełniać wymogi bezpieczeństwa a także techniczne i funkcjonalno-użytkowe.

2)  Dostarczona stolarka okienna musi posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, które są sporządzone w języku polskim.

3) Cena zamówienia powinna uwzględniać kwotę brutto z Vat oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dostawę.

4) Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

5) Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.

6) Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,

7) Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 24 miesięcy.

 • Miejsce i termin składania ofert cenowych:
 1. Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, lub wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 2. Ofertę należy dostarczyć do dnia 30.10.2023r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa wymiany stolarki okiennej w części Szkoły Podstawowej Polnej.
 3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty: CENA 100%
 • Zasady komunikowania się z wykonawcami: 18 4472781, mailowo lub osobiście w szkole.
 • Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail): Dorota Wiatr – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

                                                                                               /Dorota Wiatr/

                                                                                   Podpis kierownika Zamawiającego

Nasz znak:SPP.272.6.2023                    Polna, dnia 30.10.2023 roku

PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w części szkoły

Wymiana stolarki okiennej (okna 2-szybowe) wraz z demontażem starych okien i standardowym montażem, obróbką szpalet – bez malowania, montażem parapetów PCV kolor marmurek.

W dniu 10.10.2023 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego http://sppolna.gminagrybow.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

W terminie ustalonym na złożenie ofert cenowych wpłynęło 3 oferty (pocztą meilową):

 • FIRMA: S-MONT Stanisław Malczak, 33-333 Ptaszkowa 851, NIP 734-264-94-05, REGON 506076979
 • FIRMA: F.H.U.B PRO-BUD 2, Małgorzata Szczęśniak, 33-330 Grybów, Stara Wieś 239,  NIP: 734-306-99-34, REGON: 521356908
 • FENESTRAN – Sp. Z o. o., 33-331 Stróże 504 A, NIP 734-354-32-41, REGON 365641383

W załączeniu 3 złożone oferty

W wyniku dokonanej oceny oferty najkorzystniejszej zdecydowano,  że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:

FIRMA: F.H.U.B PRO-BUD 2, Małgorzata Szczęśniak, 33-330 Grybów, Stara Wieś 239NIP: 734-306-99-34, REGON: 521356908 z ceną brutto 50.430,00 zł

Dorota Wiatr – Dyrektor Szkoły

Print Friendly, PDF & Email