Ogłoszenie dyrektora

Posted by

Nasz znak: SPP.272.02.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż wykładziny PCV w sali lekcyjnej o powierzchni 54 m2

Szanowni Państwo. Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na wykonanie podłogi PCV w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Polnej, Polna 30.

Zakres prac obejmuje:

1) Gruntowanie po parkiecie grunt do podłoży niechłonnych

2) Wykonanie wylewki samopoziomującej

3) Dostawa wykładziny Tarkett

4) Montaż wykładziny wraz z wywinięciem na ścianę

 1. Cena zamówienia powinna uwzględniać kwotę brutto z VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 3. Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.
 4. Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,
 5. Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 24 miesięcy.
 6. Miejsce i termin składania ofert cenowych:
 • Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, lub wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 • Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.03.2024r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa na dostawę i montaż wykładziny PCV w Szkole Podstawowej w Polnej
 • Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty: CENA 100%
 2. Zasady komunikowania się z wykonawcami: tel. 18 4472781, mailowo lub osobiście w szkole.
 3. Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail): Dorota Wiatr – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email