Zapytanie ofertowe

Posted by

 ZAPYTANIE CENOWE

I. Zamawiający: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

                         NIP: 734-35-15-546 

II. Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

           Polna 30, 33-331 Stróże

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 2 pkt. 1 ust 1 (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 2019) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 000 złotych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 17 zestawów komputerów poleasingowych stacjonarnych jednego producenta stanowiących wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej Polnej.

SPECYFIKACJA

L.p. Rodzaj przedmiotu: Opis/parametry szczegółowe: Ilość sztuk/zestawów:
1. Jednostka centralna Procesor i5, pamięć 8GB RAM 256GB NVME, napęd DVD 17 szt
2. Monitor 24″ VGA HDMI 17 szt
3. Kabel zasilający   17 szt
4. Myszka Mysz przewodowa 17 szt
5 System operacyjny Windows 10 Professional 17 szt

 

 1. Dostarczone przedmioty muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich, spełniać wymogi bezpieczeństwa a także techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
 2. Dostarczone przedmioty muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, które są sporządzone w języku polskim.
 3. Cena poszczególnych elementów zamówienia powinna uwzględniać kwotę netto i Vat 0% oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dostawę.
 4. Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,
 5. Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 12 miesięcy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31.08.2022 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna składać się z:

 • Wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 • Wykonawca zobowiązany jest w „Formularzu cenowym” wpisać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, wykorzystywanych do zgłoszeń i reklamacji,
 • Formularz cenowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią,
 • Pisemnej gwarancji Wykonawcy, która zostanie dostarczona w dniu dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 • Oferta ma być napisana w języku polskim oraz czytelnie.
 • Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona,
 • Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.

VII.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY – WAGA (%)

Jakość-wydajność parametrów poszczególnych podzespołów komputera (procesor, karta graficzna) do ceny – 50%

Cena – 50%.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów:
 • przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Polnej, Polna 30, 33-331 Stróże,
 • dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego,
 • wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 • Ofertę należy dostarczyć do dnia 20. 08.2022r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa 17 zestawów komputerów poleasingowych stacjonarnych dla Szkoły Podstawowej Polnej.
 • W temacie wiadomości oferty składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej należy zawrzeć: Oferta cenowa 17 zestawów komputerów poleasingowych stacjonarnych dla Szkoły Podstawowej Polnej.
 • Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Wskazanie osoby wyznaczonej do kontaktu: Dorota Wiatr – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

Z poważaniem

Dorota Wiatr – Dyrektor Szkoły

 FORMULARZ OFERTOWY – Zał. 1

 

 

Print Friendly, PDF & Email