Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Posted by

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w części Szkoły Podstawowej w Polnej.

  • Opis zamówienia: Wymiana stolarki okiennej (okna 2-szybowe) wraz z demontażem starych okien i standardowym montażem, obróbką szpalet – bez malowania, montażem parapetów PCV kolor marmurek.
  • Termin realizacji zamówienia: 25.11.2022r
  • Pozostałe warunki realizacji oraz udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 2 pkt. 1 ust 1 (Dz.   z  2019  r. poz. 2019) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 000 złotych.
  • Informacje dotyczące warunków udziału Wykonawców w postępowaniu:

1)  Dostarczona stolarka okienna musi być wolna od obciążeń prawami osób trzecich, spełniać wymogi bezpieczeństwa a także techniczne i funkcjonalno-użytkowe.

2)  Dostarczona stolarka okienna musi posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, które są sporządzone w języku polskim.

3) Cena zamówienia powinna uwzględniać kwotę brutto z Vat oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dostawę.

4) Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

5) Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.

6) Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,

7) Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 24 miesięcy.

  • Miejsce i termin składania ofert cenowych:

1) Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, lub wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl

2) Ofertę należy dostarczyć do dnia 29.09.2022r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa wymiany stolarki okiennej w części Podstawowej Polnej.

3) Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  • Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty: CENA 100%
  • Zasady komunikowania się z wykonawcami: 18 4472781, mailowo lub osobiście w szkole.
  • Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail): Dorota Wiatr – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

WZÓR OFERTY CENOWEJ

                                                                                               /Dorota Wiatr – dyrektor SP Polna/

                                                                                 

Print Friendly, PDF & Email