Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Posted by

Nasz znak: SPP.272.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: Wymiana grzejników centralnego ogrzewania.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na wykonanie remontu centralnego ogrzewania w części Szkoły Podstawowej w Polnej, Polna 30. Zakres prac obejmuje wymianę  grzejników z osprzętem, materiałem i montażem w starej części szkoły.

 1. Cena zamówienia powinna uwzględniać kwotę brutto z VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 3. Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.
 4. Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,
 5. Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 24 miesięcy.
 6. Miejsce i termin składania ofert cenowych:
 • Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, lub wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 • Ofertę należy dostarczyć do dnia 03.11.2023r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników w Szkole Podstawowej w Polnej
 • Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty: CENA 100%
 2. Zasady komunikowania się z wykonawcami: tel. 18 4472781, mailowo lub osobiście w szkole.
 3. Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail): Dorota Wiatr – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

                                                                                               /Dorota Wiatr/

                                            PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

  Polna, dnia 03.11.2023 roku

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w części Szkoły Podstawowej w Polnej

Zakres prac obejmuje wymianę  grzejników z osprzętem, materiałem i montażem w starej części szkoły.

W 23.10.2023 r. poinformowano telefonicznie lokalne firmy,  a w dniu 25.10.2023 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego http://sppolna.gminagrybow.pl.  

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

W terminie ustalonym na złożenie ofert cenowych wpłynęło 3 oferty dostarczone osobiście przez potencjalnych wykonawców:

 • FIRMA: HYDROexpert Artur Szczoczarz, Stróże 111, 33-331 Stróże

NIP 734-337-96-75 REGON 364921488

 • FIRMA: Przedsiębiorstwo Kanex Józef Kania
  Stróże 541, 33-331, NIP: 738 139 82 26, REGON 492719690
 • MAT-GON Serwis Mateusz Gonciarz, Gródek 195, 33-331 Stróże

NIP 734-190-52-20 REGON 384028200

W wyniku dokonanej oceny oferty najkorzystniejszej zdecydowano,  że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:

FIRMA: Przedsiębiorstwo Kanex Józef Kania
Stróże 541, 33-331, NIP: 738 139 82 26, REGON 492719690

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email