Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Posted by

Nasz znak: SPP.272.07.2023

ZAPYTANIE CENOWE

Nazwa zamówienia: Remont instalacji odgromowej.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na wykonanie remontu instalacji odgromowej na  „starej: części Szkoły Podstawowej w Polnej, Polna 30. Zakres prac obejmuje montaż nowych przewodów odgromowych typu AL.8mm na nowych uchwytach dachowych, ułożenie nowych przewodów odprowadzających na nowych uchwytach, poprawa i dobudowa uziomów w niezbędnym zakresie.

 1. Cena zamówienia powinna uwzględniać kwotę brutto z VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 3. Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość zamówienia.
 4. Zamawiający na podstawie złożonych formularzy cenowych wyłoni najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy,
 5. Na zamówienie Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji min. 24 miesięcy.
 6. Miejsce i termin składania ofert cenowych:
 • Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, lub wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sppolna@gminagrybow.pl
 • Ofertę należy dostarczyć do dnia 02.11.2023r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem: Oferta cenowa na wykonanie remontu instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Polnej
 • Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Kryterium wybory najkorzystniejszej oferty: CENA 100%
 2. Zasady komunikowania się z wykonawcami: tel. 18 4472781, mailowo lub osobiście w szkole.
 3. Dane osoby do kontaktów z wykonawcami (tel., mail): Dorota Wiatr – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej tel. 18 4472781, sppolna@gminagrybow.pl

                                                                                               /Dorota Wiatr/

                                                                                   Podpis kierownika Zamawiającego

Print Friendly, PDF & Email